frdaiaÜ Ñlka


Jan 05, 2020    Views: 32

frdaiaÜ ÑlkawjYH o%jH

iïmQ¾K l=l=f<la ^lsf,da 11$2&

ÆKq" .ïñßia ri wkqj

f,uka ^fmd;= iuÛ 8 g m<d.;a& f.ä 1la

frdaiauß y¾íia f;a ye¢ 1 1$2 la

iqÿ¨kq ^fm;s lmd.;a& ìla 4 la

ng¾ fïi ye¢ 2 la

jhsÜ jhska ^;sfí kï muKla&

fldamam 1$2 la

l=l=¿ uia iafgdla j;=r fldamam 1$2 la

fldaka msá f;a ye¢ 1 la ^WKq j;=r fïi

ye¢ 2 l Èhlr .;a&

ñßia l=vq f;a ye¢ 1 la

.ïñßia len,s f;a ye¢ 1$2 la

ng¾ fïi ye¢ 1 la ^fjku&idok l%uh

uq,skau iïmQ¾K l=l=<d fyd¢ka msßiqÿlr fidaod.kak' ^whsia ;sfí kï fyd|gu whsia bj;a jk;=re ;nkak& oeka 8 g m<d.;a f,uka len,"s frdaiauß y¾íia iy iqÿ¨kq fm;s l=l=,df.a we;=<g oud.kak'

we;=<; iy msg; fyd¢ka ÆKq" .ïñßia ;jrd .kak' bkamiq ng¾ fïi ye¢ 2 iu.Û ñßia l=vq iy .ïñßia len,s ñY%lr l=l=<df.a jfÜ fyd¢ka ;jrd .kak'

we;=<;g o ng¾ fïi yekaola len,s lvd oud.kak' bkamiq fuh ;eáhla u; ;nd ñks;a;= 15)20 la muK moï ùug ;nd fi,aishia wxYl 200 l WIaK;ajhg r;alr .;a Wÿkl meh 1 1$4 la muK frdaiaÜ lr.kak' ^frdaiaÜ lr.kakd w;r;=r my<g .,d tk Èhr kej;;a l=l=<df.a ;jrkak&

Wÿfkka msg;g f.k ñks;a;= 15 la muK ;sfnkakg yer ix.%y lrkak'


Image

Views: 42      Jan 05, 2020

Views: 32      Jan 05, 2020

Views: 31      Jan 05, 2020

Views: 27      Jan 05, 2020

Views: 50      Dec 30, 2019

Views: 36      Dec 30, 2019

Views: 24      Dec 30, 2019

Views: 68      Dec 17, 2019

Views: 66      Dec 17, 2019

Views: 60      Dec 17, 2019

Views: 61      Dec 17, 2019

Views: 48      Dec 17, 2019

Views: 132      Nov 27, 2019

Views: 142      Nov 27, 2019

Views: 197      Oct 22, 2019

Views: 209      Oct 14, 2019

Views: 179      Oct 14, 2019

Views: 199      Oct 02, 2019

Views: 220      Oct 02, 2019

Views: 261      Sep 23, 2019

Views: 200      Sep 23, 2019

Views: 221      Sep 23, 2019

Views: 215      Sep 19, 2019

Views: 206      Sep 19, 2019

Views: 242      Sep 04, 2019

Views: 231      Sep 04, 2019

Views: 272      Aug 05, 2019

Views: 328      Jul 23, 2019

Views: 359      Jul 15, 2019

Views: 337      Jul 15, 2019

Views: 351      Jul 13, 2019

Views: 546      Jul 08, 2019

Views: 340      Jul 08, 2019

Views: 373      Jul 04, 2019

Views: 389      Jun 28, 2019

Views: 343      Jun 28, 2019

Views: 342      Jun 28, 2019

Views: 351      Jun 28, 2019

Views: 346      Jun 28, 2019

Views: 319      Jun 24, 2019

Views: 327      Jun 24, 2019