rej jvjk yhs-*%Sl=fjkais hka;%h


Jan 05, 2020    Views: 177

rej jvjk yhs-*%Sl=fjkais hka;%hfndfyda ldka;djkaf.a isyskhla jkafka wjg we;s iudch bÈßfha wdl¾IKSh pß;hla ùuhs' tjeks wdl¾IKSh pß;hla fjkakg kï fmkqu m%Odk f,iu n,mdkjd'

kSfrda.s iïm; W;=ïu ,dNh jkakd fiau ukd rE iïm;a;shla hkq úfYaIfhkau ldka;djkag wdNrKhls' kuq;a oeka ldka;d" msßñ fNaohlska f;drj rej /l .ekSug rEm,djKH flfrys úfYaI wjOdkhla fhduq lrkjd' ieneúkau th i;=gg ldrKhla'

fï jk úg rej Tma kexùug rEm,djKH WmlrK rdYshlau ks¾udKh lr ;sfnkjd' ta w;ßka yhs)*%Sl=fjkais hka;%h b;du iqúfYaIshs' ta tu.ska ld¾hhka lsysmhlau lr.ekSug yels ksihs'yhs-*%Sl=fjkais hkq

High-frequency hka;%h úoHq;h u.ska l%shd;auljk WmlrKhls' rEm,djKH ;=<§ muKla fkdj we;eï frda. iqjlr .ekSu i|yd fuh ffjoH úoHdj ;=<§ o ks;ru jdf.a fhdod .efkkjd'

High-frequency hka;%fhys fldgia lsysmhls' tla tla fldgi u.ska isÿlrk ld¾hhka o tlsfklg fjkia fõ' fuu.ska uq,slju isÿ lrkq ,nkafka hka;%h u.ska ksl=;a lrkq ,nk wê ixLHd; ;rx. iug .uka lrùuhs'

hka;%fhka ksl=;a jk tu r;= iy ks,a meye;s wdf,dal lsrK u.ska iug W;af;ackhla we;s lrñka ifuys .egÆ u.Ûyrjd fohs'Image

Views: 42      Mar 17, 2020

Views: 41      Mar 17, 2020

Views: 43      Mar 17, 2020

Views: 56      Mar 15, 2020

Views: 77      Mar 04, 2020

Views: 139      Feb 20, 2020

Views: 184      Jan 05, 2020

Views: 194      Jan 05, 2020

Views: 177      Jan 05, 2020

Views: 177      Jan 05, 2020

Views: 211      Dec 30, 2019

Views: 150      Dec 30, 2019

Views: 117      Dec 30, 2019

Views: 199      Dec 17, 2019

Views: 174      Dec 17, 2019

Views: 166      Dec 17, 2019

Views: 164      Dec 17, 2019

Views: 160      Dec 17, 2019

Views: 261      Nov 27, 2019

Views: 259      Nov 27, 2019

Views: 314      Oct 22, 2019

Views: 322      Oct 14, 2019

Views: 284      Oct 14, 2019

Views: 310      Oct 02, 2019

Views: 327      Oct 02, 2019

Views: 389      Sep 23, 2019

Views: 311      Sep 23, 2019

Views: 335      Sep 23, 2019

Views: 338      Sep 19, 2019

Views: 312      Sep 19, 2019

Views: 368      Sep 04, 2019

Views: 340      Sep 04, 2019

Views: 391      Aug 05, 2019

Views: 446      Jul 23, 2019

Views: 484      Jul 15, 2019

Views: 440      Jul 15, 2019

Views: 462      Jul 13, 2019

Views: 689      Jul 08, 2019

Views: 478      Jul 08, 2019

Views: 503      Jul 04, 2019