rej jvjk yhs-*%Sl=fjkais hka;%h


Jan 05, 2020    Views: 31

rej jvjk yhs-*%Sl=fjkais hka;%hfndfyda ldka;djkaf.a isyskhla jkafka wjg we;s iudch bÈßfha wdl¾IKSh pß;hla ùuhs' tjeks wdl¾IKSh pß;hla fjkakg kï fmkqu m%Odk f,iu n,mdkjd'

kSfrda.s iïm; W;=ïu ,dNh jkakd fiau ukd rE iïm;a;shla hkq úfYaIfhkau ldka;djkag wdNrKhls' kuq;a oeka ldka;d" msßñ fNaohlska f;drj rej /l .ekSug rEm,djKH flfrys úfYaI wjOdkhla fhduq lrkjd' ieneúkau th i;=gg ldrKhla'

fï jk úg rej Tma kexùug rEm,djKH WmlrK rdYshlau ks¾udKh lr ;sfnkjd' ta w;ßka yhs)*%Sl=fjkais hka;%h b;du iqúfYaIshs' ta tu.ska ld¾hhka lsysmhlau lr.ekSug yels ksihs'yhs-*%Sl=fjkais hkq

High-frequency hka;%h úoHq;h u.ska l%shd;auljk WmlrKhls' rEm,djKH ;=<§ muKla fkdj we;eï frda. iqjlr .ekSu i|yd fuh ffjoH úoHdj ;=<§ o ks;ru jdf.a fhdod .efkkjd'

High-frequency hka;%fhys fldgia lsysmhls' tla tla fldgi u.ska isÿlrk ld¾hhka o tlsfklg fjkia fõ' fuu.ska uq,slju isÿ lrkq ,nkafka hka;%h u.ska ksl=;a lrkq ,nk wê ixLHd; ;rx. iug .uka lrùuhs'

hka;%fhka ksl=;a jk tu r;= iy ks,a meye;s wdf,dal lsrK u.ska iug W;af;ackhla we;s lrñka ifuys .egÆ u.Ûyrjd fohs'Image

Views: 42      Jan 05, 2020

Views: 31      Jan 05, 2020

Views: 31      Jan 05, 2020

Views: 27      Jan 05, 2020

Views: 50      Dec 30, 2019

Views: 36      Dec 30, 2019

Views: 24      Dec 30, 2019

Views: 68      Dec 17, 2019

Views: 66      Dec 17, 2019

Views: 60      Dec 17, 2019

Views: 61      Dec 17, 2019

Views: 48      Dec 17, 2019

Views: 132      Nov 27, 2019

Views: 142      Nov 27, 2019

Views: 197      Oct 22, 2019

Views: 209      Oct 14, 2019

Views: 179      Oct 14, 2019

Views: 199      Oct 02, 2019

Views: 220      Oct 02, 2019

Views: 261      Sep 23, 2019

Views: 200      Sep 23, 2019

Views: 221      Sep 23, 2019

Views: 215      Sep 19, 2019

Views: 206      Sep 19, 2019

Views: 242      Sep 04, 2019

Views: 231      Sep 04, 2019

Views: 272      Aug 05, 2019

Views: 328      Jul 23, 2019

Views: 359      Jul 15, 2019

Views: 337      Jul 15, 2019

Views: 351      Jul 13, 2019

Views: 546      Jul 08, 2019

Views: 340      Jul 08, 2019

Views: 373      Jul 04, 2019

Views: 389      Jun 28, 2019

Views: 343      Jun 28, 2019

Views: 342      Jun 28, 2019

Views: 351      Jun 28, 2019

Views: 346      Jun 28, 2019

Views: 319      Jun 24, 2019

Views: 327      Jun 24, 2019