biaika neÿu


Nov 23, 2018    Views: 292

biaika neÿu

 
wjYH o%jH
;rula f,dl= biaika .%Eï 250
rig wkqj ÆKq
ly iaj,amhla
.ïñßia rig wkqj
mdkamsá wjYH ;rug
ì;a;rhla
Wl= ‍fmd,a lsß álla
isyskaj .d .;a
‍fmd,a wඬq fldamam 1$2 muK
neo .ekSug f;,a

idok wdldrh
biaikaf.a T¿j whska lr ‍fmd;a; ;sìh§u fyd¢ka ms,S hk f,i foys ñY% j;=frka fidaod Èh fírd f;; ud;a;= lr .kak' bka biaikag fyd¢ka .Eremamqjlska wek isÿre lr ÆKq" .ïñßia ly oud w;.d iSika jkakg yßkak' mdkamsá j,g ì;a;rhla ÆKq b;du iaj,amhla oud ‍fmd,a lsß ál ál ouñka b;du Wl= negrhla idod .kak'
oeka mdkamsá álla ;eáhlg oukak' ‍fmd,a o ;eáhlg oud .kak' oeka biaid ne.ska f.k Wl= negrfha .s,ajd mdkamsá iy ‍fmd,a u; fmr<ñka w;ska ;olrñka biaid jgd fyd¢ka msá iy ‍fmd,a ;jrd
.kak' oeka r;ajQ f;,g oud uo.skaof¾ rkajka mdg jk;=re neo .kak'


Image

Views: 14      Jul 15, 2019

Views: 11      Jul 15, 2019

Views: 23      Jul 13, 2019

Views: 44      Jul 08, 2019

Views: 35      Jul 08, 2019

Views: 57      Jul 04, 2019

Views: 59      Jun 28, 2019

Views: 48      Jun 28, 2019

Views: 46      Jun 28, 2019

Views: 60      Jun 28, 2019

Views: 48      Jun 28, 2019

Views: 65      Jun 24, 2019

Views: 67      Jun 24, 2019

Views: 47      Jun 19, 2019

Views: 45      Jun 19, 2019

Views: 48      Jun 19, 2019

Views: 43      Jun 19, 2019

Views: 58      Jun 03, 2019

Views: 64      Jun 03, 2019

Views: 66      Jun 03, 2019

Views: 68      Jun 03, 2019

Views: 89      Jun 02, 2019

Views: 56      Jun 01, 2019

Views: 68      May 29, 2019

Views: 62      May 29, 2019

Views: 64      May 29, 2019

Views: 62      May 29, 2019

Views: 66      May 29, 2019

Views: 47      May 28, 2019

Views: 53      May 27, 2019

Views: 51      May 27, 2019

Views: 47      May 26, 2019

Views: 132      Apr 10, 2019

Views: 140      Apr 10, 2019

Views: 157      Apr 10, 2019

Views: 151      Apr 09, 2019

Views: 143      Apr 09, 2019

Views: 219      Mar 15, 2019

Views: 165      Mar 15, 2019

Views: 155      Mar 15, 2019

Views: 217      Feb 25, 2019