biaika neÿu


Nov 23, 2018    Views: 222

biaika neÿu

 
wjYH o%jH
;rula f,dl= biaika .%Eï 250
rig wkqj ÆKq
ly iaj,amhla
.ïñßia rig wkqj
mdkamsá wjYH ;rug
ì;a;rhla
Wl= ‍fmd,a lsß álla
isyskaj .d .;a
‍fmd,a wඬq fldamam 1$2 muK
neo .ekSug f;,a

idok wdldrh
biaikaf.a T¿j whska lr ‍fmd;a; ;sìh§u fyd¢ka ms,S hk f,i foys ñY% j;=frka fidaod Èh fírd f;; ud;a;= lr .kak' bka biaikag fyd¢ka .Eremamqjlska wek isÿre lr ÆKq" .ïñßia ly oud w;.d iSika jkakg yßkak' mdkamsá j,g ì;a;rhla ÆKq b;du iaj,amhla oud ‍fmd,a lsß ál ál ouñka b;du Wl= negrhla idod .kak'
oeka mdkamsá álla ;eáhlg oukak' ‍fmd,a o ;eáhlg oud .kak' oeka biaid ne.ska f.k Wl= negrfha .s,ajd mdkamsá iy ‍fmd,a u; fmr<ñka w;ska ;olrñka biaid jgd fyd¢ka msá iy ‍fmd,a ;jrd
.kak' oeka r;ajQ f;,g oud uo.skaof¾ rkajka mdg jk;=re neo .kak'


Image

Views: 33      Apr 10, 2019

Views: 35      Apr 10, 2019

Views: 28      Apr 10, 2019

Views: 28      Apr 09, 2019

Views: 33      Apr 09, 2019

Views: 94      Mar 15, 2019

Views: 76      Mar 15, 2019

Views: 65      Mar 15, 2019

Views: 131      Feb 25, 2019

Views: 129      Feb 12, 2019

Views: 120      Feb 12, 2019

Views: 95      Feb 12, 2019

Views: 117      Jan 31, 2019

Views: 134      Jan 26, 2019

Views: 155      Jan 01, 2019

Views: 168      Jan 01, 2019

Views: 164      Jan 01, 2019

Views: 159      Dec 31, 2018

Views: 165      Dec 18, 2018

Views: 162      Dec 18, 2018

Views: 195      Dec 18, 2018

Views: 156      Dec 18, 2018

Views: 191      Dec 04, 2018

Views: 181      Dec 04, 2018

Views: 224      Nov 27, 2018

Views: 222      Nov 23, 2018

Views: 178      Nov 23, 2018

Views: 181      Nov 14, 2018

Views: 113      Oct 22, 2018

Views: 156      Oct 22, 2018

Views: 118      Oct 22, 2018

Views: 154      Oct 22, 2018

Views: 110      Oct 22, 2018

Views: 2931      Oct 04, 2018

Views: 2874      Oct 04, 2018

Views: 2903      Oct 04, 2018

Views: 17223      Oct 04, 2018