l=vd <uqka leu;s mdka frda,aia


Oct 04, 2018    Views: 2834

l=vd <uqka leu;s mdka frda,aiawjYH o%jH

isyskaj lmd.;a mdkafm;s 6la

isyskaj f.a%Ü lr.;a lerÜ w,hla

;ïnd ‍fmdälr.;a w, f.ähla

isyskaj .d .;a Öia .%Eï 25

.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1

ÆKq rig wkqj

lsß wඬq fldamamhla

ng¾ .%Eï 50

ìialÜ l=vq

‍fmd,af;,a

idok wdldrh

lerÜ" w," Öia" .ïñßia" ÆKq tl;= lr n÷klg oud fyd¢ka ñY% lrkak' oeka mdka fm;sj, ng¾ ;jrd .kak' mdka fm;a; ne.ska f.k tys ueo È.g t<j¿ ñY%Kh f¾Ldjla f,i oud.kak' oekamdka fm;s w;ska ;o fldg frda,a lr.kak' th r|jd .ekSug wiSre kï lrmsxpd keÜgla .id .kak' oeka fï mdka frda,a lsßj, ‍fmd.jd ìialÜ l=vq u; fmr<d r;ajQ .eUqr f;,g oud rkajka mdgg neo.kak'


Image

Views: 7      Nov 14, 2018

Views: 44      Oct 22, 2018

Views: 74      Oct 22, 2018

Views: 51      Oct 22, 2018

Views: 46      Oct 22, 2018

Views: 43      Oct 22, 2018

Views: 2853      Oct 04, 2018

Views: 2817      Oct 04, 2018

Views: 2834      Oct 04, 2018

Views: 2853      Oct 04, 2018

Views: 2794      Sep 21, 2018

Views: 2821      Sep 21, 2018

Views: 2812      Sep 21, 2018

Views: 2819      Sep 21, 2018

Views: 2806      Sep 21, 2018

Views: 2791      Sep 17, 2018

Views: 2791      Sep 17, 2018

Views: 2781      Sep 05, 2018

Views: 2787      Sep 05, 2018

Views: 2800      Sep 05, 2018

Views: 2778      Aug 27, 2018

Views: 2787      Aug 23, 2018

Views: 2784      Aug 15, 2018

Views: 2790      Aug 15, 2018

Views: 2782      Aug 15, 2018

Views: 2791      Aug 15, 2018

Views: 2785      Aug 15, 2018

Views: 2786      Aug 09, 2018

Views: 2780      Aug 01, 2018

Views: 2788      Aug 01, 2018

Views: 2781      Aug 01, 2018

Views: 2783      Jul 23, 2018

Views: 2789      Jul 23, 2018

Views: 2773      Jul 15, 2018

Views: 2792      Jul 12, 2018

Views: 2760      Jul 12, 2018

Views: 2785      Jul 10, 2018

Views: 2777      Jul 10, 2018

Views: 2798      Jul 06, 2018