w,xldr f.dhska w fõ we÷ula


Sep 21, 2018    Views: 2901

w,xldr f.dhska w fõ we÷ula


§ma;su;a j¾Kj,ska hq;= fuu f.dhska w fõ we÷u idhla iy í,jqihla f,i ks¾udKh lr ;sfnkjd' Isu¾ froafoka uid we;s fuu we÷fuys È.= idh .eo¾ lr ilia lr ;sfnkafk' í,jqih bÈßmig iy ´*a fIda,av¾ l%uhg ks¾udKh jQ lr ìâ j¾la l%ufhka w,xldr lr ;sfnkjd'

ysi m,|kdj rjqï l%jqka tll wdldrhg ks¾udKh lr ;sfnkafk'

ksrEmKh - bf¾Id

we÷ï ks¾udKh iy yev.ekaùu ms<shkao, ief,daka rE we;a;S ys m%ùK rEm,djkH Ys,amskS k§Id ,shkf.a

igyk W;am,d iqNdIskS chfialr

PdhdrEm cdkl l|kwdrÉÑ


Image

Views: 19      Oct 14, 2019

Views: 15      Oct 14, 2019

Views: 39      Oct 02, 2019

Views: 48      Oct 02, 2019

Views: 60      Sep 23, 2019

Views: 55      Sep 23, 2019

Views: 53      Sep 23, 2019

Views: 61      Sep 19, 2019

Views: 54      Sep 19, 2019

Views: 93      Sep 04, 2019

Views: 120      Aug 05, 2019

Views: 178      Jul 23, 2019

Views: 194      Jul 15, 2019

Views: 178      Jul 15, 2019

Views: 198      Jul 13, 2019

Views: 327      Jul 08, 2019

Views: 184      Jul 08, 2019

Views: 220      Jul 04, 2019

Views: 228      Jun 28, 2019

Views: 192      Jun 28, 2019

Views: 197      Jun 28, 2019

Views: 196      Jun 28, 2019

Views: 195      Jun 28, 2019

Views: 186      Jun 24, 2019

Views: 186      Jun 24, 2019

Views: 168      Jun 19, 2019

Views: 190      Jun 19, 2019

Views: 174      Jun 19, 2019

Views: 165      Jun 19, 2019

Views: 187      Jun 03, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 193      Jun 03, 2019

Views: 196      Jun 03, 2019

Views: 212      Jun 02, 2019

Views: 165      Jun 01, 2019

Views: 197      May 29, 2019

Views: 192      May 29, 2019

Views: 184      May 29, 2019

Views: 185      May 29, 2019

Views: 202      May 29, 2019

Views: 172      May 28, 2019