fï Èkj, ckm%sh .jqï ú,dis;d


Sep 21, 2018    Views: 2821

fï Èkj, ckm%sh .jqï ú,dis;dfï Èkj, ldka;djka w;r .jqï ú,dis;d b;d ckm%shhs' idudkH .uka i|yd fukau W;aij wjia:d i|ydo wjia:djg wkqj .jqï ks¾udKh lr.; yel' ta i|yd frÈ j¾. f;aÍfï§ tajd wjia:djg wkqj j¾.SlrKh l< hq;=fõ' tfukau j¾K f;aÍfï§o th l=uk wjia:djl ksfhdackh lsÍu msKsi ks¾udKh lrkafkao hkak ;SrKh fõ'

ta wkqj f;dard.;a m%Odk j¾Kh mokï fldgf.k iqÿiq fjk;a j¾K ixfhdackh l< yel' ;jo isref¾ iajNdjh wkqj by; lS lreK we÷ï ks¾udKh isÿlsÍfï§ ie,ls,a,g .; hq;=fjhs' .jqï ks¾udKhla ;=< úúO fudaia;r rgdjka wka;¾.; l< yels jqj;a tajd we÷ï ks¾udKhg fh§fï§ l,amkdldÍ úh hq;=hs' ke;akï Tng Wiia ksudfjka hq;= we÷ula ,nd .ekSu wiSre úh yelsh'fydrK j.SId ial+,a T*a fv%ia fïlska ys m%ùK ueyqï yd fudaia;r ks¾udK Ys,amskS j.SId wfíisxy bÈßm;a lrhs


Image

Views: 7      Nov 14, 2018

Views: 44      Oct 22, 2018

Views: 74      Oct 22, 2018

Views: 51      Oct 22, 2018

Views: 46      Oct 22, 2018

Views: 43      Oct 22, 2018

Views: 2853      Oct 04, 2018

Views: 2817      Oct 04, 2018

Views: 2833      Oct 04, 2018

Views: 2853      Oct 04, 2018

Views: 2794      Sep 21, 2018

Views: 2821      Sep 21, 2018

Views: 2812      Sep 21, 2018

Views: 2819      Sep 21, 2018

Views: 2806      Sep 21, 2018

Views: 2791      Sep 17, 2018

Views: 2791      Sep 17, 2018

Views: 2781      Sep 05, 2018

Views: 2787      Sep 05, 2018

Views: 2800      Sep 05, 2018

Views: 2778      Aug 27, 2018

Views: 2787      Aug 23, 2018

Views: 2784      Aug 15, 2018

Views: 2790      Aug 15, 2018

Views: 2782      Aug 15, 2018

Views: 2791      Aug 15, 2018

Views: 2785      Aug 15, 2018

Views: 2786      Aug 09, 2018

Views: 2780      Aug 01, 2018

Views: 2788      Aug 01, 2018

Views: 2781      Aug 01, 2018

Views: 2783      Jul 23, 2018

Views: 2789      Jul 23, 2018

Views: 2773      Jul 15, 2018

Views: 2792      Jul 12, 2018

Views: 2760      Jul 12, 2018

Views: 2785      Jul 10, 2018

Views: 2777      Jul 10, 2018

Views: 2798      Jul 06, 2018