´kEu wjia:djlg .e<fmk ghsÜ idh ú,dis;d


Sep 05, 2018    Views: 2801

´kEu wjia:djlg .e<fmk ghsÜ idh ú,dis;dghsÜ idh ú,dis;d w;rg tla l< yels fudaia;r rgd we;=<;a úúO wjia:djka i|yd WÑ; ks¾udK lSmhla fujr Tng bÈßm;a lr we;'


fuu ks¾udK fhdod .kakd frÈ j¾.h wkqj idudkH .uka" ld¾hd,hSh .uka" úfkdao .uka fukau W;aij wjia:djka i|ydo ghsÜ idh tlalr .; yelsh' ld¾hd,hSh .uka i|yd Bg iqÿiq frÈ j¾.hla fh§u ;=<ska ^È,siSulska f;dr pdï j¾K fï i|yd fh§u ;=<ska&
w¢kq ,nkakdf.a fm!reIh Tmakexfjk wdldrfhka we÷ï ukdj ks¾udKh lr .; yel' W;aij wjia:djka i|yd ks¾udK lghq;= isÿlsÍfï§ wmg leue;s wdldrhg fjkialïj,g Ndckh lrñka leue;s mßÈ ‍f,aia j¾. ñY% lr ke;fyd;a úúO l%siag,a .,a j¾. tla lsÍu ;=<ska ghsÜ idh w,xldr lr .; yel' tfiau fujeks ks¾udK lghq;= i|yd fhdod.; yels b;d jákd ‍f,aia j¾. fjf<|mf<a olakg we;;a ta w;r we;s b;d wvq jákdlulska hq;= frÈ j¾.hla fh§fuka jqjo jákd ks¾udKhla ìyslsÍug olaI ks¾udK Ys,amshl=g yelsh'

fydrK j.SId ial+,a T*a fv%ia fïlska ys m%ùK ueyqï yd fudaia;r ks¾udK Ys,amskS j.SId wfíisxy
bÈßm;a lrhs


Image

Views: 7      Nov 14, 2018

Views: 44      Oct 22, 2018

Views: 74      Oct 22, 2018

Views: 51      Oct 22, 2018

Views: 46      Oct 22, 2018

Views: 43      Oct 22, 2018

Views: 2853      Oct 04, 2018

Views: 2817      Oct 04, 2018

Views: 2834      Oct 04, 2018

Views: 2853      Oct 04, 2018

Views: 2794      Sep 21, 2018

Views: 2821      Sep 21, 2018

Views: 2812      Sep 21, 2018

Views: 2819      Sep 21, 2018

Views: 2806      Sep 21, 2018

Views: 2792      Sep 17, 2018

Views: 2791      Sep 17, 2018

Views: 2781      Sep 05, 2018

Views: 2787      Sep 05, 2018

Views: 2801      Sep 05, 2018

Views: 2778      Aug 27, 2018

Views: 2787      Aug 23, 2018

Views: 2784      Aug 15, 2018

Views: 2790      Aug 15, 2018

Views: 2782      Aug 15, 2018

Views: 2791      Aug 15, 2018

Views: 2785      Aug 15, 2018

Views: 2786      Aug 09, 2018

Views: 2780      Aug 01, 2018

Views: 2788      Aug 01, 2018

Views: 2781      Aug 01, 2018

Views: 2783      Jul 23, 2018

Views: 2789      Jul 23, 2018

Views: 2773      Jul 15, 2018

Views: 2792      Jul 12, 2018

Views: 2760      Jul 12, 2018

Views: 2785      Jul 10, 2018

Views: 2777      Jul 10, 2018

Views: 2798      Jul 06, 2018