W;aij i|yd í,jqia ú,dis;d


Aug 15, 2018    Views: 2923

W;aij i|yd í,jqia ú,dis;d


fuys bÈßm;a lr we;s W;aij wjia:djka i|yd yev.ekaúh yels í,jqia ks¾udK ks;r fofõ‍f,a olakg fkd,efnk fudaia;r rgdjka lSmhls' fï i|yd §ma;sfhka wvq úksúoNdjfhka fyì ,d j¾K fhdod .kafka kï jeä w,xldrhla ks¾udKhg tla lr .; yelsh' tu.ska we÷ug ieye,aÆ njla iy wdl¾I”h fmkqula tlajkjd muKla fkdj we÷ug jákd fmkqulao ,efí'


fujeks ks¾udK fhdjqka úfha miqjk ;reKshka i|yd jvd;a iqÿiq jk w;r" isyska isrerla we;s wh i|yd jvd;a WÑ;fõ' we÷ï ks¾udK l,dfõ iqúfYaIS ks¾udK w;f¾ ie,lsh yels fujeks we÷ï fjf<|mf<a wêl ñ, .Kka hgf;a wf,ú fõ' we÷ï ks¾udK Ys,amsfhl=g fujeks we÷ï ks¾udK ;=<ska Tjqkaf.a olaI;djh uekúka t<soelaúh yel'
´kEu we÷ï ks¾udKhla i|yd


ksis j¾K fh§u ;=<ska Bg
iqúfYaIS;djhla tlal< yels nj Tng fu;=<ska wjfndaO lr.; yel' j¾;udkfha we÷ï ks¾udKlrKhg fhduqùu m%p,s; ù we;af;a ;ukaf.a we÷ï ;ukagu ksulr .ekSug;a" tu.ska b;d fyd| /lshd wjia:djka ,nd .ekSug yels ksid;a fu;=<ska úYd, wd;au;Dma;shla ,eìh yels ksid;ah'


Image

Views: 70      Oct 22, 2019

Views: 82      Oct 14, 2019

Views: 73      Oct 14, 2019

Views: 81      Oct 02, 2019

Views: 97      Oct 02, 2019

Views: 127      Sep 23, 2019

Views: 90      Sep 23, 2019

Views: 92      Sep 23, 2019

Views: 100      Sep 19, 2019

Views: 95      Sep 19, 2019

Views: 140      Sep 04, 2019

Views: 119      Sep 04, 2019

Views: 159      Aug 05, 2019

Views: 220      Jul 23, 2019

Views: 240      Jul 15, 2019

Views: 217      Jul 15, 2019

Views: 238      Jul 13, 2019

Views: 420      Jul 08, 2019

Views: 225      Jul 08, 2019

Views: 265      Jul 04, 2019

Views: 273      Jun 28, 2019

Views: 228      Jun 28, 2019

Views: 235      Jun 28, 2019

Views: 240      Jun 28, 2019

Views: 239      Jun 28, 2019

Views: 222      Jun 24, 2019

Views: 221      Jun 24, 2019

Views: 204      Jun 19, 2019

Views: 230      Jun 19, 2019

Views: 200      Jun 19, 2019

Views: 197      Jun 19, 2019

Views: 214      Jun 03, 2019

Views: 220      Jun 03, 2019

Views: 230      Jun 03, 2019

Views: 229      Jun 03, 2019

Views: 251      Jun 02, 2019

Views: 195      Jun 01, 2019

Views: 235      May 29, 2019

Views: 226      May 29, 2019

Views: 217      May 29, 2019

Views: 221      May 29, 2019

Views: 501      May 29, 2019

Views: 203      May 28, 2019