f.dajd u,a iu.Û neo.;a l=l=¿ uia


Feb 23, 2018    Views: 2872

f.dajd u,a iu.Û neo.;a l=l=¿ uia


wjYH o%jH•

f.dajd u,a .%Eï 250
l=l=¿ uia .%Eï 200
ÆKq fld< .%Eï 100
mdkamsá .%Eï 150 "200
ì;a;r 1
fílska mjqv¾ f;a ye¢ 1
neo .ekSug f;,a fldamam 3
iQÿre weg f;a ye¢ 1$2
,shd .;a lrmskapd f;a ye¢ 1
bÿKq ;lald,s .%Eï 250
len,s ñßia f;a ye¢ 1"2 "
lvd .;a iQÿre f;a ye¢ 1"2
ng¾ fïi ye¢ 1

idok l%uh•

m<uqj f.dajd u,a msßiqÿ lr j;=r fífrkak ;nkak' lgq ke;s l=l=¿ uia f.k isyska ;Sre lmkak' ¿Kq fld< w.,l m%udKhg lmd fidaod mfil ;nkak' ;lald,s fldgq lmd mfil ;nkak' mdka msáj,g fílska mjqv¾ oud y,d ì;a;r iy j;=r tl;= lr negrhla idod .kak' fuu negrhg ÆKq iaj,amhla tl;= lr f.dajd u,a negrfha oud neo mfilska ;nkak'

l=l=¿ uiao negrfha oud neo mfil ;nkak'fjk;a n÷klg ng¾ oud r;a jk úg iqÿ ¿Kq iu. iQÿre oud len,s ñßia tl;= lr f;f,a neo ;lald,s tl;=lr fuh fyd¢ka W;=rk úg l=l=¿ uia iy f.dajd u,a tl;= lr fiñka ñY% lrkak' §ishlg oud lmd .;a ¿Kq fld< Wäka oud fïih u; ;nkak'


Image

Views: 70      Oct 22, 2019

Views: 82      Oct 14, 2019

Views: 73      Oct 14, 2019

Views: 81      Oct 02, 2019

Views: 97      Oct 02, 2019

Views: 127      Sep 23, 2019

Views: 90      Sep 23, 2019

Views: 92      Sep 23, 2019

Views: 100      Sep 19, 2019

Views: 95      Sep 19, 2019

Views: 140      Sep 04, 2019

Views: 119      Sep 04, 2019

Views: 159      Aug 05, 2019

Views: 220      Jul 23, 2019

Views: 240      Jul 15, 2019

Views: 217      Jul 15, 2019

Views: 238      Jul 13, 2019

Views: 420      Jul 08, 2019

Views: 225      Jul 08, 2019

Views: 265      Jul 04, 2019

Views: 273      Jun 28, 2019

Views: 228      Jun 28, 2019

Views: 235      Jun 28, 2019

Views: 240      Jun 28, 2019

Views: 239      Jun 28, 2019

Views: 222      Jun 24, 2019

Views: 221      Jun 24, 2019

Views: 204      Jun 19, 2019

Views: 230      Jun 19, 2019

Views: 200      Jun 19, 2019

Views: 197      Jun 19, 2019

Views: 214      Jun 03, 2019

Views: 220      Jun 03, 2019

Views: 230      Jun 03, 2019

Views: 229      Jun 03, 2019

Views: 251      Jun 02, 2019

Views: 195      Jun 01, 2019

Views: 235      May 29, 2019

Views: 226      May 29, 2019

Views: 217      May 29, 2019

Views: 221      May 29, 2019

Views: 501      May 29, 2019

Views: 203      May 28, 2019