ri.=K imsß kQâ,aia


Sep 15, 2016    Views: 2871

ri.=K imsß kQâ,aia

fï foaj,a wjYHhs

;ïnd .;a kQâ,aia - 400 g

f,dl=jg lmd.;a f.dajd - 50 g

f,dl=jg lmd.;a lerÜ - 50 g

lmd .;a fndaxÑ - 50 g

ìïu,a - 50 g

neo.;a l=l=¿ uia - 100 g

lmd.;a ¨kq - 50 g

ÆKq" .ïñßia moug

lxl=x - 100 g

Thsiag¾ fidaia fïi ye¢ - 3

;lald,s fidaia fïi ye¢ - 2

iSks f;a ye¢ - 1

lE,s ñßia f;a ye¢ - 1

.ïñßia f;a ye¢ - 1

neo .ekSug f;,a

idokafk fufyuhs -

m<uqj ;ïnd .;a kQâ,aia r;ajQ .eUqre f;,g oud ne| .kak' miqj ne| .;a kQâ,aia iqÿiq Ndckhlg oud ;nkak' fjk;a Ndckhla <sm ;nd thg f;,a fïi ye¢ folla oud r;ajk úg b`.qre" iqÿ¨kq oud f;ïmrdÿ lr.kak' bkamiq lmd.;a ishÆu t<j¿ j¾. iy j;=r wඬq fldamam tlla iu.Û l=l=¿ uia o tlalr ;ïnd .kak'

;eïnqKq miq fidaia j¾. iu. wksl=;a ishÆu o%jH thg tlalr fyd¢ka l,jï lr.kak' wjYHkï thg fldaka msá f;a ye¢ 1$2la tl;= lr.kak;a mq¿jka' tu ñY%Khg neo.;a kQâ,aia Wäka oud lEug ms<s.kajkak'

Image

Views: 70      Oct 22, 2019

Views: 82      Oct 14, 2019

Views: 73      Oct 14, 2019

Views: 81      Oct 02, 2019

Views: 97      Oct 02, 2019

Views: 127      Sep 23, 2019

Views: 90      Sep 23, 2019

Views: 92      Sep 23, 2019

Views: 100      Sep 19, 2019

Views: 95      Sep 19, 2019

Views: 140      Sep 04, 2019

Views: 119      Sep 04, 2019

Views: 159      Aug 05, 2019

Views: 220      Jul 23, 2019

Views: 240      Jul 15, 2019

Views: 217      Jul 15, 2019

Views: 238      Jul 13, 2019

Views: 420      Jul 08, 2019

Views: 225      Jul 08, 2019

Views: 265      Jul 04, 2019

Views: 273      Jun 28, 2019

Views: 228      Jun 28, 2019

Views: 235      Jun 28, 2019

Views: 240      Jun 28, 2019

Views: 239      Jun 28, 2019

Views: 222      Jun 24, 2019

Views: 221      Jun 24, 2019

Views: 204      Jun 19, 2019

Views: 230      Jun 19, 2019

Views: 200      Jun 19, 2019

Views: 197      Jun 19, 2019

Views: 214      Jun 03, 2019

Views: 220      Jun 03, 2019

Views: 230      Jun 03, 2019

Views: 229      Jun 03, 2019

Views: 251      Jun 02, 2019

Views: 195      Jun 01, 2019

Views: 235      May 29, 2019

Views: 226      May 29, 2019

Views: 217      May 29, 2019

Views: 221      May 29, 2019

Views: 501      May 29, 2019

Views: 203      May 28, 2019