wiuiu ri f.fkk flala youqo@


Dec 16, 2015    Views: 2861

wiuiu ri f.fkk flala youqo@

.%ekSia mïmalska frda,a - Dainty Cake idoh ri .=,djla lrk rij;au rij;a flala j¾. folls fï' yeuodu lk flala rihg fjkila f.k fokak ys;k Tng fï rie;s flalap idod.; yelshs' f;a mdkhg rileú,s f,i;a wdydrfhka miq w;=remila f,i;a lEug .; yelsùu fïjdfha iqúfYaIS;ajhhs'

wjYH o%jH

mdka msá fldamam 3$4 la
iqÿ iSks fldamam 1 la
fílsx mjqv¾ f;a ye¢ 1 la
;ïnd fmdä lr.;a jÜglald fldamam 1 la
mïlska mhs iamhsia f;a ye¢ 2 la
ì;a;r 3 la
f,uka hqI f;a ye¢ 1 la
whsisx iSks fïi ye¢ 2 la
l%Sï Öia wjqkai 8 la
ng¾ fldamam 1$4 la
jeks,d f;a ye¢ 1 la
whsisx iSks fldamam 1 la

idok l%uh

wjka tl fi,aishia wxYl 190 g ilid r;aùug ;nkak' w`.,a 9h13 m%udKfha flala ;eáhla .kak' tu ;eáh u; mdÉukaÜ lvodish t<d t<j¿ f;,a bi.kak' ke;skï ng¾ .d .kak'

n÷kla f.k thg msá" iSks" fílsx mjqv¾ iy mïmalska mhs iamhsia oud l,jï lr.kak' thg fmdälr.;a jÜglald" lvd.;a ì;a;r iy f,uka hqI oud îÜ lr.kak' tu ñY%Kh fyd¢ka l,jï jQ miqj ilid.;a fÜ‍% tlg oud fyd¢ka uÜgï lr.kak' th wjka tlg oud úkdä 15 la fíla lr.kak'

msßiqÿ ,skka frÈ fldgila fïih u; t<d thg whsisx iSks bi.kak' msg;g .;a flala tl jfÜ *a,eÜ khs*a tflka nqre,alr WKq WKq flala tl m%fõYug frÈlv u;g oud.kak' th lKmsg w;g Tng oel.; yelshs' f;,a lvodish ^mdÉukaÜ lvodish& bj;a lr.kak' frÈ fldgfika fldgila f.k flala tl u;g ;nd m%fõYug flala tl frÈ fldgfika T;d ksfjkakg mfilska ;nkak'

fjk;a n÷kla f.k thg l%Sï Öia" ng¾" jeks,d" yd whsisx iSks tlalr îgrfhka fyda ,S yekafoka fyd¢ka l,jï lr.kak'

flala tl ksfjkakg ;nd úkdä 20 lg miq th m%fõYug È. yer ma,eÜ khs*a tflka idod.;a whsisx ñY%Kh flala tl u; ;jrd .kak' bkamiqj kej; ^frÈ fldgi ke;sj flala tl muKla& T;d.kak' ,kaÉ ISÜ tlla f.k ta u; frda,a lr.;a flala tl ;nd T;d.kak' th YS;lrKfha fyda wê YS;lrKfha ;nd iú jQ miq fm;s lmd lEug .kak' fuh YS;lrKfha i;s folla muK ;nd.; yelshs'

md,sld È,arelaIs


Image

Views: 1      Sep 19, 2019

Views: 2      Sep 19, 2019

Views: 47      Sep 04, 2019

Views: 64      Aug 05, 2019

Views: 126      Jul 23, 2019

Views: 144      Jul 15, 2019

Views: 124      Jul 15, 2019

Views: 144      Jul 13, 2019

Views: 244      Jul 08, 2019

Views: 128      Jul 08, 2019

Views: 165      Jul 04, 2019

Views: 172      Jun 28, 2019

Views: 142      Jun 28, 2019

Views: 147      Jun 28, 2019

Views: 146      Jun 28, 2019

Views: 153      Jun 28, 2019

Views: 146      Jun 24, 2019

Views: 137      Jun 24, 2019

Views: 117      Jun 19, 2019

Views: 138      Jun 19, 2019

Views: 126      Jun 19, 2019

Views: 120      Jun 19, 2019

Views: 153      Jun 03, 2019

Views: 149      Jun 03, 2019

Views: 153      Jun 03, 2019

Views: 157      Jun 03, 2019

Views: 177      Jun 02, 2019

Views: 130      Jun 01, 2019

Views: 152      May 29, 2019

Views: 153      May 29, 2019

Views: 151      May 29, 2019

Views: 144      May 29, 2019

Views: 157      May 29, 2019

Views: 128      May 28, 2019

Views: 129      May 27, 2019

Views: 130      May 27, 2019

Views: 127      May 26, 2019

Views: 222      Apr 10, 2019

Views: 229      Apr 10, 2019

Views: 237      Apr 10, 2019