ldka;djka msßñkag yx.k wdYdjka fukak


Sep 22, 2015    Views: 2868

ldka;djka msßñkag yx.k wdYdjka fukak

ldka;djka ;u wdYdjka ms<sn|j msßñka iu. l;dny lrk wjia:d wvqh' ;u wdYdjka bgq fkdjqK;a ke;;a tajd yx.df. isàu ldka;djkaf.a iajNdjhhs' fï ldka;djka lsisfjl=g;a fkdlshk is;e.s lsysmhls fï'

01' ldka;dj jeäfhkau leu;s fmkqug jvd l;dny ú,dYhgh' uDÿ jpk Tjqkaf.a wYdjhs'

02' msßñhd yd l;djg ue,s njla fmkakqjo weh jvd;au leu;s l;d lrlr isàugh'

03' wieì oiqka ryfia n,kakg leu;sh' th ryila fia rlskq we;'

04' YS; ld,hg jvd leu;sh' ta tl,g ;u wYdjka jeämqr Woaëmkh jk ksidh'

05' msßñkaf.a w`.mi`.Û n,kakg;a weúÈk ú,dYh n,kakg;a Tjqka wYd lrhs'


Image

Views: 19      Oct 14, 2019

Views: 15      Oct 14, 2019

Views: 39      Oct 02, 2019

Views: 48      Oct 02, 2019

Views: 60      Sep 23, 2019

Views: 55      Sep 23, 2019

Views: 53      Sep 23, 2019

Views: 61      Sep 19, 2019

Views: 54      Sep 19, 2019

Views: 93      Sep 04, 2019

Views: 120      Aug 05, 2019

Views: 178      Jul 23, 2019

Views: 194      Jul 15, 2019

Views: 178      Jul 15, 2019

Views: 198      Jul 13, 2019

Views: 327      Jul 08, 2019

Views: 184      Jul 08, 2019

Views: 220      Jul 04, 2019

Views: 228      Jun 28, 2019

Views: 192      Jun 28, 2019

Views: 197      Jun 28, 2019

Views: 196      Jun 28, 2019

Views: 195      Jun 28, 2019

Views: 186      Jun 24, 2019

Views: 186      Jun 24, 2019

Views: 168      Jun 19, 2019

Views: 190      Jun 19, 2019

Views: 174      Jun 19, 2019

Views: 165      Jun 19, 2019

Views: 187      Jun 03, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 193      Jun 03, 2019

Views: 196      Jun 03, 2019

Views: 212      Jun 02, 2019

Views: 165      Jun 01, 2019

Views: 197      May 29, 2019

Views: 192      May 29, 2019

Views: 184      May 29, 2019

Views: 185      May 29, 2019

Views: 202      May 29, 2019

Views: 172      May 28, 2019