,nkakd jQ 2019 kj jir rgg iy Tfí ,.akhg flfia n,mdúo'' @ úfYaI ú.%yh fukak


Dec 26, 2018 10:48 am    Views: 4144

,nkakd jQ 2019 kj jir rgg iy Tfí ,.akhg flfia n,mdúo'' @ úfYaI ú.%yh fukak

2019 lshkafka úYaj kS;shg tyd .sh jirla

.%yK 5la" .%yhqO 19la iy tla m%Odk .%yudrejla

Wodjk 2019 jif¾ ;sfnkakdjQ .%y rgdj Tfí ,.akfhka ,.akhg n,mdk wdldrh .ek m%ùk fcHda;S¾fõ§ cd;Hka;r fcHda;sIH WmfoaYl ksYdka; fmf¾rd iu.ska ysre f.disma f.fkk úfYaI wkdjrKhhs fï'


tla tla ,.akhg th n,mdk wldrh ms<sn|j isÿl< ú.%yh iys; iïmQ¾K ùäfhdaj my;ska krUkak'
 

Image

Views: 545  Jan 20, 2019

Views: 999  Jan 18, 2019

Views: 737  Jan 18, 2019

Views: 906  Jan 14, 2019

Views: 1360  Jan 10, 2019

Views: 239  Jan 10, 2019

Views: 233  Jan 10, 2019

Views: 875  Jan 06, 2019

Views: 1489  Jan 03, 2019

Views: 221  Jan 03, 2019

Views: 121  Jan 03, 2019

Views: 4702  Dec 31, 2018

Views: 4366  Dec 28, 2018

Views: 4210  Dec 27, 2018

Views: 4081  Dec 27, 2018

Views: 3923  Dec 27, 2018

Views: 3905  Dec 25, 2018

Views: 3989  Dec 24, 2018

Views: 3914  Dec 24, 2018

Views: 3906  Dec 20, 2018

Views: 3890  Dec 20, 2018

Views: 3906  Dec 20, 2018