,nkakd jQ 2019 kj jir rgg iy Tfí ,.akhg flfia n,mdúo'' @ úfYaI ú.%yh fukak


Dec 26, 2018 10:48 am    Views: 4017

,nkakd jQ 2019 kj jir rgg iy Tfí ,.akhg flfia n,mdúo'' @ úfYaI ú.%yh fukak

2019 lshkafka úYaj kS;shg tyd .sh jirla

.%yK 5la" .%yhqO 19la iy tla m%Odk .%yudrejla

Wodjk 2019 jif¾ ;sfnkakdjQ .%y rgdj Tfí ,.akfhka ,.akhg n,mdk wdldrh .ek m%ùk fcHda;S¾fõ§ cd;Hka;r fcHda;sIH WmfoaYl ksYdka; fmf¾rd iu.ska ysre f.disma f.fkk úfYaI wkdjrKhhs fï'


tla tla ,.akhg th n,mdk wldrh ms<sn|j isÿl< ú.%yh iys; iïmQ¾K ùäfhdaj my;ska krUkak'
 

Image

Views: 248  Mar 21, 2019

Views: 19  Mar 21, 2019

Views: 10  Mar 21, 2019

Views: 781  Mar 17, 2019

Views: 789  Mar 17, 2019

Views: 1052  Mar 14, 2019

Views: 223  Mar 14, 2019

Views: 150  Mar 14, 2019

Views: 44  Mar 14, 2019

Views: 4757  Mar 10, 2019

Views: 4160  Mar 10, 2019

Views: 4076  Mar 07, 2019

Views: 4067  Mar 07, 2019

Views: 4023  Mar 07, 2019

Views: 4039  Mar 03, 2019

Views: 4133  Mar 03, 2019

Views: 4032  Mar 03, 2019

Views: 4036  Mar 03, 2019

Views: 4016  Feb 28, 2019

Views: 4012  Feb 28, 2019