,nkakd jQ 2019 kj jir rgg iy Tfí ,.akhg flfia n,mdúo'' @ úfYaI ú.%yh fukak


Dec 26, 2018 10:48 am    Views: 4095

,nkakd jQ 2019 kj jir rgg iy Tfí ,.akhg flfia n,mdúo'' @ úfYaI ú.%yh fukak

2019 lshkafka úYaj kS;shg tyd .sh jirla

.%yK 5la" .%yhqO 19la iy tla m%Odk .%yudrejla

Wodjk 2019 jif¾ ;sfnkakdjQ .%y rgdj Tfí ,.akfhka ,.akhg n,mdk wdldrh .ek m%ùk fcHda;S¾fõ§ cd;Hka;r fcHda;sIH WmfoaYl ksYdka; fmf¾rd iu.ska ysre f.disma f.fkk úfYaI wkdjrKhhs fï'


tla tla ,.akhg th n,mdk wldrh ms<sn|j isÿl< ú.%yh iys; iïmQ¾K ùäfhdaj my;ska krUkak'
 

Image

Views: 229  Jun 20, 2019

Views: 17  Jun 20, 2019

Views: 21  Jun 20, 2019

Views: 872  Jun 16, 2019

Views: 936  Jun 16, 2019

Views: 936  Jun 13, 2019

Views: 64  Jun 13, 2019

Views: 126  Jun 13, 2019

Views: 4474  Jun 10, 2019

Views: 4159  Jun 06, 2019

Views: 4327  Jun 06, 2019

Views: 4110  Jun 06, 2019

Views: 4139  Jun 06, 2019

Views: 4273  Jun 04, 2019

Views: 4111  Jun 02, 2019

Views: 4129  Jun 01, 2019

Views: 4095  Jun 01, 2019

Views: 4093  Jun 01, 2019

Views: 4101  May 26, 2019

Views: 4109  May 23, 2019

Views: 4095  May 23, 2019

Views: 4098  May 23, 2019

Views: 4108  May 19, 2019

Views: 4102  May 17, 2019